fbpx

Privacy policy

Information for customers and contractors regarding processing
personal data.

W związku z wprowadzeniem z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)(Dz.U.UE.L. z 2016r. NR 119str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na postawie Art. 13
RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora
danych osobowych.
MIGAS-DOOR Piotr Migas w ramach wzajemnych relacji biznesowych ?przetwarza przekazane przez Państwa
dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli i pracowników.
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma MIGAS-DOOR Piotr Migas z siedzibą Wola Batorska
582. Dane do kontaktu listownego na adres: Wola Batorska 582, 32-007 Zabierzów Bocheński,
telefonicznego: 12 2812 500, 12 28136 46, mailowego: migas-door@migas-door.pl
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu :
1. Realizacji umowy lub zamówienia, podstawa prawna : art.6 ust.1 pkt b) RODO okres przetwarzania:
okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.
W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Państwem, a Firmą MIGAS-DOOR, dane
podane przez Państwa będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich
rozliczenia. W przypadku formularzy elektronicznych służących do ofert lub zamówień itp. Podane
dane będą przetwarzane w celu dostarczenia oferty handlowej oraz w celu kontaktów z tym
związanych oraz ewentualnych rozliczeń.
2. Kontakty biznesowe, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO okres przetwarzania: do dnia
złożenia sprzeciwu złożonego na postawie art. 21 RODO
Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub
zamówienia lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez pracowników MIGASDOOR do celu kontaktów biznesowych. Pracownicy MIGAS-DOOR mogą skontaktować się z
Państwem w celu przedstawienia oferty handlowej, zamieszczenia reklamy lub w ramach innych
działań marketingowych. Możecie Państwo otrzymywać sporadycznie informacje dotyczące
produktów, usług lub działalności Firmy mającej związek z obszarem działalności MIGAS-DOOR. W
przypadku, gdy są Państwo przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele MIGASDOOR mogą kontaktować się z Państwem, aby złożyć lub uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.
Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz
budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części ?Uprawnienia?.
3. Odpowiedź na zapytanie: postawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.a) RODO Okres przetwarzania: do
rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcia zgody) W przypadku wysłania zapytania lub oferty w
formie e-mail, telefon wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z realizacją Państwa prośby
lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych ?Dane
kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych? . Ta zgoda może zostać cofnięta w każdej
chwili, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto
cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.
4. Wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy Firmą MIGAS-DOOR, a innym podmiotem,
podstawa prawna : art.6 ust.1 pkt f) RODO
W przypadku wskazania Państwa jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot,
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia)
zawartej pomiędzy MIGAS-DOOR, a Państwem lub Państwa pracodawcą lub innym podmiotem.
Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją
takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie
roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i
uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części ?Uprawnienia?
5. Współpraca z partnerami Firmy MIGAS-DOOR, podstawa prawna : art.6 ust.1 pkt f) RODO
Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający
z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na postawie art.21 RODO.
W przypadku zainteresowania produktem lub usługą, których dystrybucja odbywa się przez sieć
Firm współpracujących z MIGAS-DOOR dane osobowe zostaną udostępnione dedykowanemu
partnerowi. Dotyczy to sytuacji, gdy Państwo są potencjalnym lub obecnym klientem Firmy MIGASDOOR, jak również wtedy gdy stroną umowy lub zamówienia jest lub będzie Państwa pracodawca
lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie.
Przetwarzanie Państwa danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów i rozwoju sieci
stałych partnerów. Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
danych osobowych zgodnie z informacją w części ?Uprawnienia?.
6. Realizacja obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji. Podstawa prawna :
art. 6 ust.1 pkt c) RODO.
Okres przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów
potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora.
W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Państwa rzecz
będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w
innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i
przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy
są Państwo stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji, gdy strona umowy lub zamówienia jest
Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie lub gdy zostało wykonane na
Państwa rzecz jakiekolwiek świadczenia (np. usługa naprawy).
7. Potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
Podstawa prawna : art.6 ust.1 pkt f) RODO
Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający
z przepisów.
Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia,
lub w inny sposób udostępnione Firmie MIGAS-DOOR , mogą być przetwarzane do celów archiwizacji
informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Firmy oraz do celu
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Firmie
MIGAS-DOOR. W sytuacji kiedy są Państwo stroną umowy lub zamówienia jak i sytuacji gdy stroną
umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie,
jak również sytuacji gdy na jakiejkolwiek podstawie Firma MIGAS-DOOR była zobowiązana do
wykonania świadczenia na Państwa rzecz lub realizacji Państwa praw.
Przetwarzanie danych będzie wówczas podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie
z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych
zgodnie z informacją ?Uprawnienia?.
Konsekwencje niepodania danych
W przypadku formularzy elektronicznych podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie
danych wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania takiego formularza i w
konsekwencji np. brakiem możliwości pobrania pliku, złożenia oferty, wysłanie wyceny produktu.
W przypadku danych zbieranych przez pracowników Firmy MIGAS-DOOR w zakresie zakupów i
sprzedaży lub marketingowych ? podanie danych jest w pełni dobrowolne i skutkiem ich nie podania
może być brak możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości.
W przypadku danych osób, które są stroną umowy lub zamówienia zawartej z MIGAS-DOOR podanie
danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonanie obowiązków prawnych jest warunkiem
zawarcia i wykonania umowy.
Uprawnienia
Zgodnie z przepisami RODO mają Państwo prawo do:
? Dostępu do danych
? Sprostowania danych
? Usunięcia danych
? Ograniczenia przetwarzania danych
? Przenoszenia danych
? Sprzeciwu/w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora/
? Cofnięcia zgody/gdy podstawa przetwarzania jest zgoda/cofnięcie zgody zależy od warunków
określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymacie Państwo odpowiedź
z uzasadnieniem odmowy
? W celu realizacji Państwa uprawnień prosimy o kontakt do administratora na e-mail: rodo@migasdoor.pl
Równocześnie zwracamy uwagę na to, że:
? Prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko
w przypadkach wymienionych w przepisach RODO,
? Prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania
jest zgoda lub wykonanie umowy,
? Administrator może odmówić usunięcia Państwa danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile
zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do
wywiązania się z obowiązku prawnego lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
? W niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Państwa sprzeciwu na
przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją
ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa
interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Tego typu uprawnienia nie przysługują administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu
marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.
Od dnia 25 maja 2018r. przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W pozostałych
krajach Unii Europejskiej ? listę organów nadzorczych można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
Zapytania dotyczące przetwarzania Państwa danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul
ochrony danych prosimy kierować na adres administratora.

Send enquiry

Would you like to obtain additional information or ask for a quote? It does not cost anything and does not place you under any obligation! On working days we will contact you within 48 hours.

3 + 8 =

Biuro Handlowe Kraków

Godziny otwarcia:
pn-pt:   10:00-18:00
sobota: 10:00-14:00

Kontakt 
tel./fax (012) 290 70 50
e-mail: zakopianka@migas-door.pl

Biuro Handlowe Niepołomice

Godziny otwarcia:
pn-pt:   7:00-17:00

Kontakt  
tel./fax (012) 28 12 500
e-mail: migas-door@migas-door.pl